ALGEMENE VOORWAARDEN – CASA LA CALERA

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Casa La Calera.

1.2 Casa La Calera omvat een woonhuis inclusief 4 studio-appartementen en bijbehorend terrein. De appartementen worden voor korte termijn verhuurd aan gasten. Casa La Calera wordt beheerd door uitbaters, hierna te noemen “Casa La Calera”. De uitbaters van Casa La Calera kunnen zich laten vervangen door vertegenwoordigers.

1.3 Als je een reservering/boeking maakt, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.

1.4 Het minimum verblijf in Casa La Calera is drie nachten.

1.5 Check-in is mogelijk vanaf 15.00 uur tot 23.00 uur. Check-in na 23.00 uur kan op aanvraag en hiervoor hanteren wij een toeslag van € 25,-. Check-out kan tot 11.00 uur op de dag van vertrek. Een late check-out (tot 18:00) is alleen mogelijk op aanvraag en op basis van beschikbaarheid en hiervoor hanteren wij een toeslag van € 50,-. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

1.6 Het is niet toegestaan ongeregistreerde personen die niet officieel verblijven in Casa La Calera uit te nodigen en/of mee te nemen in de accommodatie(s).

1.7 Huisdieren zijn niet toegestaan.

1.8 Roken is in alle appartementen en binnenruimtes van Casa La Calera niet toegestaan. 

1.9 Drugs zijn niet toegestaan in Casa La Calera. Het verblijf van iedereen die in het bezit is van illegale middelen of deze meeneemt, zal worden beëindigd zonder teruggave van de huursom en de zaak zal zonder uitzondering aan de politie worden gemeld.

1.10 Je dient zowel in als buiten je appartement geen geluidsoverlast te veroorzaken, en de rust van andere gasten en eigenaren te allen tijde te respecteren.

1.11 Gasten kunnen hun auto parkeren op het afgesloten privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.

1.12 Casa La Calera kan gasten, bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huursom.

1.13 De website van Casa La Calera is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de accommodatie(s) van Casa La Calera ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gast(en) geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.14 Casa La Calera behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Je accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat je de website en faciliteiten van Casa La Calera gebruikt.

2. TARIEVEN

2.1 De getoonde tarieven zijn per studio appartement, per nacht en gebaseerd op een bezetting van twee personen.

2.2 De getoonde tarieven zijn inclusief de wettelijk geldende BTW, het gebruik van water, elektriciteit, airconditioning/verwarming, bad- & bedlinnen en Wifi. 

2.3 De getoonde tarieven zijn inclusief het geldende BTW-tarief (of gelijksoortige belasting). Mocht het btw-tarief veranderen tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, dient volgens de belastingwetgeving het BTW-tarief te worden toegepast van het moment van de levering van diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke huursom die aan de gast in de reserveringsbevestiging was meegedeeld.

2.4 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering. Wij adviseren je een goede annulerings- en een reisverzekering af te sluiten.

2.5. De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3. RESERVERING, BEVESTIGING EN BETALING

3.1 Een aanvraag tot reservering kan via de website van Casa La Calera worden verstuurd of indien van toepassing, via een door Casa La Calera geselecteerde officiële boekingsite.

3.2 Na ontvangst van je aanvraag tot reservering en de door Casa La Calera verzonden bevestiging, dien je de (aan)betaling te voldoen. De reservering vormt een definitieve boekingsovereenkomst als je van ons een bevestiging hebt ontvangen en de (aan)betaling is voldaan.

3.3 De aanbetaling bedraagt 50% van de totale huursom, te voldoen bij het maken van de reservering.

3.4 De restantbetaling van de totale huursom dient uiterlijk 8 weken voor aankomst te zijn voldaan.

3.5 Bij reservering binnen 8 weken voor aankomst, dient de totale huursom per omgaande te worden voldaan.

3.6 De aanbetaling en restantbetaling dient te worden overgemaakt middels de betaalmogelijkheden op de website van Casa La Calera. In geval van een bankoverschrijving, dient gebruik te worden gemaakt van de volgende informatie: bankrekening IBAN: ES26 3058 0769 4627 2010 3504,

BIC-code CCRIES2AXXX, t.n.v. Patrick de Vries onder vermelding van je reserveringsnummer.

3.7 De kosten voor het gebruik van de honesty-bar en andere gebruikte voorzieningen tijdens je verblijf dien je bij vertrek contant af te rekenen.


4. ANNULERING

4.1 Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van je reserveringsnummer.

4.2 Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  • bij annulering tot 8 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huursom
  • bij annulering vanaf 8 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de totale huursom

4.3 Bij een no-show is de volledige huursom verschuldigd. Wij adviseren je een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

5. OVERMACHT

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Casa La Calera gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste van grondstoffen, natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de uitbaters of naaste familieleden van de uitbaters e.d., waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Casa La Calera kan worden gevergd.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Casa La Calera kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. De gast vrijwaart Casa La Calera tegen aanspraken dienaangaande. Casa La Calera is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of niet tijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Casa La Calera is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.

6.2 Casa La Calera kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de uitbaters.

6.3 Onverminderd het in 6.1 en 6.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Casa La Calera, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Casa La Calera is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Casa La Calera in het voorkomende geval zal uitkeren.

6.4 Het gebruik van het zwembad en andere faciliteiten van Casa La Calera geschiedt op eigen risico. Casa La Calera kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik van de faciliteiten.

7. SCHADE

7.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Casa La Calera gegeven redelijke gebruiksinstructies.

7.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar en zijn medegasten aan Casa La Calera of de daarin aanwezige zaken of personen, toegebrachte schade.

7.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan Casa La Calera te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.

7.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.